Regulamin sklepu internetowego Sukienice

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego Sukienice dostępnego pod adresem internetowym sukienice.pl.
2. Sklep internetowy Sukienice jest własnością firmy aArt Agata Kozicka z siedzibą w Krakowie (30-383) przy ulicy Normandzkiej 7, posiadającej NIP: 9372487919, zwanej dalej Sprzedawcą.
3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
a) poczty elektronicznej: sklep@sukienice.pl
b) telefonu: 798-589-049
c) poczty tradycyjnej: aArt Agata Kozicka ul. Normandzka 7. 30-383 Kraków
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Sukienice Klient jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”.

§ 2. Definicje


1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Sukienice.
2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sukienice dostępny pod adresem internetowym sukienice.pl, będący własnością Sprzedawcy.
3. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, którą może nabyć Klient.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
5. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, jakie chce nabyć Klient.
6. Formularz Zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

§ 3. Wymagania techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie internetowym, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2. W ramach Sklepu internetowego zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w § 3 pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klientów, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5. Nabywanie Produktów


1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. W celu nabycia Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową sukienice.pl ;
b) wejść w zakładkę wybranego produktu, zaznaczyć pożądane opcje produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
d) w wyświetlającym się Formularzu Zamówienia wpisać następujące dane:

- adres poczty elektronicznej,
- imię i nazwisko,
- adres dostawy Produktu (nazwa ulicy, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- telefon (opcjonalnie)

i kliknąć przycisk "Dalej"

e) Wybrać sposób dostawy (kurier: koszt dostawy 15,00 zł, Paczkomat: koszt dostawy 14,00zł + uzupełnić dane paczkomatu), kliknąć  przycisk "Dalej"

f) Zapoznać się z informacją dotyczącą dostępnego w sklepie sposobu płatności  (przelew tradycyjny, brak dodatkowych opłat) i kliknąć przycisk "Dalej".
e) Zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień; opcjonalnie zaznaczyć zgodę na wysyłkę newslettera.
f) Przejrzeć zamówienie oraz kliknąć opcję „zamawiam i płacę”.
3, Kliknięcie opcji „zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zakupu Produktów umieszczonych w koszyku. 
4. Otrzymanie Formularza Zamówienia przez Sprzedawcę potwierdza wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
5. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty Klienta i zawarciem umowy sprzedaży produktów wybranych przez Klienta.

§ 6. Dostawa Produktów


1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Sprzedawca.
3. Sprzedawca przygotowuje i wysyła Produkt Klientowi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówienie. (Zależy od rodzaju zamówionych produktów).
4. Produkt dostarczony Klientowi powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
5. Klient powinien sprawdzić Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, Klient powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą. 

§ 7. Odstąpienie od umowy


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. Wyjątek stanowią produkty wytworzone zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i specyfikacją klienta lub personalizowane. 
2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, który należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@sukienice.pl albo pocztą tradycyjną na adres siedziby sprzedawcy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy albo osobiście dostarczyć go na adres siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. Reklamacja


1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego lub któregokolwiek z jego elementów, Klient ma prawo złożyć reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres poczty elektronicznej,
c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@sukienice.pl. 
4. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania jej przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Klientowi pocztą elektroniczną.
6. Klient ma prawo złożyć reklamację także wtedy, gdy nabyty przez niego Produkt ma wady.
7. Składając reklamację dotyczącą wadliwego Produktu, Klient powinien odesłać go na adres siedziby sprzedawcy, dołączając do niego pisemną informację zawierającą imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji oraz opis dostrzeżonych wad 
8. Koszty odesłania wadliwego Produktu pokrywa Klient. 
9. Do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wadliwego Produktu, stosuje się odpowiednio powyższe ust. 4 - 5.

§ 9. Własność intelektualna Sprzedawcy


1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Sklepie internetowym, w całości lub w części. Nazwa Sklepu internetowego, logo, zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych


1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: sukienice.pl/polityka-prywatnosci

§ 11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów


1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Klientom, którzy utworzyli Konto.
3. Dla umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 .
5. Regulamin dostępny jest pod adresem sukienice.pl/regulamin, skąd można pobrać go w formacie pliku .pdf. 

Regulamin sklepu internetowego w formacie .pdf

Wzór odstąpienia od umowy

zapisz się na nasz newsletter

Sukienice to sklep z sukienkami dla dziewczynek z tkanin naturalnych. Znaleźć tutaj można sukienki na chrzest, na roczek, na wesele i inne uroczystości oraz sukienki na co dzień.  Sukienki dziewczęce handmade - ręcznie szyte w Polsce. W ofercie sklepu znajdują się sukienki dla dziewczynek z lnu i bawełny, sukienki w kwiaty i inne wzory, sukienki z falbanami, sukieneczki na zimę i lato. 

© 2019 by Sukienice

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon